Kartproduktion

Norrkartor framställer orienteringskartor i 12 kommuner. Sammanlagd karterad yta uppgår till över 800 kvkm. Mer än 70 % av ytan är ajourhållen en eller flera gånger.

Produktionen delas in i tre olika faser:

A: Nyframställning

 • Nytt grundmaterial från laserskannat.
 • Rekognosering och digitalisering.
 • Tryckning av kartan.

B: Revidering

Kartor som ej nyritats de senaste 10 åren.

 • Basmaterial från tidigare karta i rekskala 1:7500.
 • Rekognosering och digitalisering. Beräknad tidsåtgång ca 15 timmar per kvkm
 • Tryckning av kartan.

C: Ajourhållning

Översyn inför t ex tävling.

 • Eventuell digitalisering.
 • En översyn av området med ledning av inkommen information.
 • I terrängen är det extra viktitigt att kontrollera stigar, olika ytor och ev. nya objekt.
 • Ändringar i kartbilden enligt NK:s kompletterade anvisningar.
 • Beräknad tidsåtgång 6 timmar per kvkm

Anvisningar som gäller planering av kartprojekt B och C.

I planeringsskedet inhämtas information från ”närklubben” och andra nyttjare av det aktuella kartområdet. Vid tävlingsarrangemang skall klubbens banläggare presentera en karta med bansträckningar och tänkta kontrollpunkter samt förändringar som skett i terrängen sedan föregående översyn.

I tätorter bör förändringar i stadsplanen inhämtas från kommunens byggnadskontor eller motsvarande. Om mera omfattande felaktigheter påträffas, som beräknas kräva längre tidsåtgång, skall kontakt tas med NK:s produktionsansvarig för det område som berörs.