Info för medlemsklubbar

Varje medlemsklubb inom Norrkartor (NK) erhåller varje år den senast uppdaterade databasen över NK:s hela digitala kartmaterial.

ALLMÄNT

Varje medlemsklubb inom Norrkartor (NK) erhåller varje år den senast uppdaterade databasen över NK:s hela digitala kartmaterial.

Databasen får användas av klubben för egen utskrift av kartor för klubbens behov vid träning och mindre klubbarrangemang, samt för klubbens framställning av skol-/lärkartor.

Databasen ägs av NK, som även innehar full copyright för detta.

Dessa föreskrifter för hanterande av kartdatabasens filer har tagits fram för att förhindra att de sprids och används av utomstående personer och organisationer i syften som ej gagnar NK och dess medlemsklubbar. Kartdatafilerna är resultatet av den investering om flera miljoner kronor som medlemsklubbarna gjort under över 40 år med NK.
Klubben ska skaffa tillstånd av markägare och jakträttsinnehavare för arrangemang. Gäller även träningar.

Klubb som bryter mot dessa bestämmelser riskerar att få sin förmån att själva hantera NK:s datafiler indragen.

HANTERING AV DATABASEN MED KARTMATERIAL

Klubben utser en dataansvarig som går i god för att erhållet material hanteras på föreskrivet sätt. Denna person har hand om kartmaterialet och är den enda personen som permanent får hålla kopior av filerna.

Temporära kopior på kartfiler får utlämnas, till t ex ansvarig banläggare i klubben. Dessa förstörs efter användningstillfället. Dataansvarig får dock lagra material man önskar spara, t ex filer med kartutsnitt som tagits fram i samband med ett arrangemang.

Utöver kartmaterialet kan även viktig information från NK distribueras, vilken klubben är skyldig att ta del av innan övriga filer användes.

Inga personer utanför klubben skall få tillgång till kartfilerna. All eventuell sådan hantering sköts genom NK.

UTSKRIFT AV KARTOR

För intern användning i klubben vid t ex träning har klubben rätt att göra enkla utskrifter där ramar och övrig normal ”norrkarteinformation” kan uteslutas. Dock skall kartutskriften visa:

  • vem som utfört utskriften i klubben
  • när utskriften är gjord
  • ur vilken databas och version av denna utskriften har skett

Vid arrangemang där någon deltagare ej tillhör en medlemsklubb i NK, måste utskrifterna ske hos leverantör som rekommenderats/certifierats av NK. För närvarande är inte bara BL Idrottsservice den enda av NK godkända leverantören av utskrifter. Dispens att använda annan leverantör kan lämnas av arbetsgruppen i NK, om ansökan med provutskrift sker minst en månad före arrangemanget.

Dessa utskrifter sker ur kartdatabas som leverantören, genom NK:s försorg, har tillgång till och normalt inte ur den databas som klubben hanterar. Detta för att säkerställa att det senaste och officiella kartmaterialet används.

Arbetssättet vid detta fall är:

  1. Klubben förser leverantören (eller NK) med information om vilket område som avses
  2. Leverantören förser klubben med utsnittat kartområde
  3. Klubben lägger in banor och övrig tävlingsinformation som skall tilläggas kartan
  4. Leverantören får färdiga kartfiler, anpassar dem för utskrift och skriver ut dem för leverans till klubben

Kartorna skall då vara ”stöpta” i de former som NK föreskriver, d.v.s. kartornas layout får inte förvanskas. Ramar, logotyp, typsnitt, etc. måste vara av vedertaget utseende på NK:s kartor.

REVIDERING

All revidering av kartmaterialet/databasen beslutas och utförs av NK centralt. Klubben får inte egenmäktigt förändra kartbilden och NK beslutar vem som skall utföra erforderligt fältarbete. Samråd med NK i dessa frågor är obligatoriskt. Detta gäller även mindre förändringar, t.ex. i samband med arrangemang.

Kompletteringar levereras lämpligast i en OCAD-fil. Det är viktigt att det klart och tydligt framgår vad som tillkommit eller är ändrat. Detta kan göras genom att ringa in sådant som tillkommit och kryssa över sådant som skall bort. De bästa är om OCAD-filen bara innehåller de tillkommande objekten samt markeringar för sådant som skall bort. Det går även bra att leverera analoga underlag (kan även vara en utskrift från OCAD-fil). Använd gärna olika färger för att förtydliga vad som tillkommit och vad som skall bort. Komplettera vid behov med textfil. Det är även mycket värdefullt det går att få fram material över bebyggelse som tillkommit. Det kan vara plankartor i rasterformat, t.ex. JPG- eller BMP-format. Går det att få tag i t.ex. byggnader och/eller vägmittlinjer etc. i DXF-format så är det en bonus.

SKOL-/LÄRKARTOR

För framtagning av skolkartor får klubben utnyttja materialet som grundmaterial och själva styra över vem som utför rekognosering.

Kartnormen vad gäller rekognosering, renritning och reproduktion ligger till grund för NK:s kartframställning och gäller även för skol-/lärkartor framtagna från NK:s material.

Skol-/lärkartorna skall vara ”stöpta” i de former som NK föreskriver, d.v.s. kartornas layout får inte förvanskas. Ramar, logotyp, typsnitt, teckenförklaring etc. måste vara enligt med NK överenskommen norm.

Klubben äger den färdiga skol-/lärkartan och är därmed ansvarig för uppdatering.

En kopia av den färdiga skol-/lärkartan skickas företrädesvis per e-post till: info@norrkartor.se före publicering.